Khái toán chi phí thiết kế.

Tổng diện tích tính toán: m2

Dự toán chi phí: đồng

Xem thêm Khái toán chi phí xây dựng.